Start van de gebiedsgerichte aanpak Peelvenen

Gebiedsgerichte aanpak Peelvenen

De gemeente Asten werkt samen met de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Deurne, Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer en het ZLTO aan de Gebiedsgericht Aanpak Peelvenen. Op 30 september 2021 vond de eerste bewonersbijeenkomst in onze gemeente plaats. Ruim 80 betrokkenen uit het gebied rondom Nationaal Park de Groote Peel waren aanwezig.

Wat houdt die gebiedsgericht aanpak in?

Rondom de Peel in Asten en Deurne spelen veel vraagstukken: agrariërs die hun bedrijf willen ontwikkelen, boeren die willen stoppen of denken aan omschakelen naar een ander type bedrijf, stikstofdiscussies, natuurontwikkeling, vragen over bodem en water, energie, recreatie en toerisme, veiligheid én leefbaarheid. Samen met inwoners en andere belanghebbenden willen wij de komende twee jaar kijken hoe die verschillende opgaven in samenhang met elkaar kunnen worden gerealiseerd. Uiteindelijk doel is om dit mooie gebied toekomstgericht en vitaal te houden.

Eerste bijeenkomst in Hart van Heuze

Op de eerste bijeenkomst werden oprechte zorgen en twijfels geuit, maar werden ook ideeën aangedragen en gesprekken aangeknoopt. De ZLTO gaat binnenkort keukentafelgesprekken voeren met agrariërs in het gebied over hun perspectieven. Er worden werkgroepen ingesteld (eerste bodem en water) en verspreid over het project vinden er meer brede bijeenkomsten plaats. Op die manier moet dit gebiedsproces iets zijn / worden voor alle bewoners en organisaties in het gebied. Het project gaat minimaal twee jaar duren.