Klimaat en energie: gezonde ambitie, geen onverantwoorde keuzes

Nederland heeft doelstellingen afgesproken in meerdere klimaatakkoorden. Gemeenten dragen bij aan het behalen van die doelstellingen, maar dat gebeurt met gezonde verstand en niet overhaast. Inwoners moeten ervan uit kunnen gaan, dat het op een haalbare, betrouwbare en betaalbare manier gebeurt.

Energietransitie

Zonneparken en windmolens in Asten? De komende jaren niet. Met 20 gemeenten en diverse stakeholders (waterschappen, natuurorganisaties, provincie, ondernemers) is gekeken naar waar energieopwekking kan plaatsvinden. De Diesdonk en de Peel vielen in Asten om uiteenlopende redenen af. Alleen het gebied ten zuiden van de Dennendijkse bossen kan mogelijk worden gebruikt voor energieopwekking door zon, als het landschappelijk goed wordt ingepast. Voordat het zover is moeten twee zaken nog worden opgelost: 1) voordat grond wordt vol gelegd met zonnepanelen, schaarse grond, moeten eerst daken van woonhuizen en bedrijven zonnepanelen krijgen. 2) Netwerkcongestie. Het net is te vol voor grootschalige initiatieven. Enexis en Tennet moeten fors investeren in het elektriciteitsnetwerk wil de energietransitie ook kunnen plaatsvinden. Naar verwachting duurt het nog jaren (2025, 2026?) voordat in deze regio de noodzakelijke maatregelen zijn genomen. Tot die tijd moet de gemeente zich inspannen om particulieren te overtuigen om het eigen dak vol te leggen en energiebesparende maatregelen te nemen. Zo zetten we al stappen op weg naar minder energieverbruik zonder onomkeerbare maatregelen te nemen of ons tegen te laten houden door netwerkproblemen van Enexis en Tennet.

Warmtetransitie

Nederland moet voor 2050 van het aardgas af. In Asten zijn de eerste onderzoeken uitgevoerd. Hieruit blijkt dat vrijwel iedere inwoner een individuele voorziening als bijvoorbeeld een warmtepomp moet aanschaffen. Daarnaast moeten huizen flink worden geïsoleerd. Naar verwachting lopen de kosten per huis op in de tienduizenden Euro’s. Het streven om van het gas af te gaan is goed, het bouwen van energieneutrale huizen ook. Het gaat nu echter te ver om concrete plannen te maken van wanneer welke huizen van het gas af worden gehaald. Voorbeeldprojecten in andere gemeenten lopen niet goed. Er is nog teveel onbekend: welke technieken kunnen hier worden gebruikt? Hoe verloopt de ontwikkeling van bestaande initiatieven? Wat is het effect van duizenden boringen in Asten voor de aanleg van warmtepompen? En zijn de inwoners, zeker die al op leeftijd zijn, wel bereid om zulke bedragen te investeren in woningen die pas in 2050 uiterlijk van het gas afgaan? Geef inwoners de ruimte. Zet de komende jaren in op het besparen van energie en leer van projecten elders. Er resteert dan nog genoeg tijd om grootschalige maatregelen te nemen. In de tussentijd staat het inwoners natuurlijk vrij om al stappen te nemen en van het gas af te gaan. Alle kleine beetjes helpen, maar het moet de vrijwillige keuze van de inwoner zijn en niet de gemeente die voor inwoners bepaalt wanneer het gas wordt afgekoppeld.

Klimaataanpassingen

Het klimaat verandert. Het aantal hevige piekbuien en lange periodes van droogte komen vaker voor. Daarnaast stijgt de tempratuur fors. De gemeente moet daarvoor maatregelen nemen. Niemand wil natte voeten hebben in huis of zit te wachten op straten die blank staan. De komende jaren wordt ook hittestress een probleem: in gebieden waar teveel is verhard (straten, gebouwen) blijft de hitte hangen en vermindert het woon- en leefklimaat. Gelukkig pakt de gemeente dit actief op. Waterproblematiek wordt voorkomen door investeringen in bijvoorbeeld het riool: bij de Beekerloop (voor het industrieterrein en de Sterrenwijk, denk aan de piekbuien in 2016), de Wolfsberg, de Wilhelminastraat, de Voorste Heusden. Vrijwel alle knelgevallen zijn binnen nu en een paar jaar opgelost. Hittestress is een betrekkelijk nieuw vraagstuk, daarvoor moeten nu plannen worden gemaakt. Uitgangspunt is dat de gemeente de maatregelen neemt om overlast voor inwoners zoveel mogelijk te voorkomen.