Asten krijgt ruim 900.000 Euro subsidie voor verkeersveiligheid

De gemeente Asten krijgt € 822.483,50 van het Rijk om op verschillende plekken de veiligheid voor verkeersdeelnemers te vergroten. De bijdrage komt uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid, een regeling van de Rijksoverheid voor het veiliger maken van wegen en fietspaden. Naast het geld uit de investeringsimpuls ontvangt gemeente Asten € 111.185 van de provincie Noord-Brabant voor verkeersveiligheidsprojecten. Het geld wordt onder meer besteed aan de verbreding van fietspaden, de aanleg van rotondes, drempels, plateaus en markering en bebording.

Snellere aanpak

Wethouder John Bankers (Mobiliteit) is blij met de bijdrage van het Rijk: “Verkeersveiligheid is een van de speerpunten van het verkeersbeleid in onze gemeente. Met het extra geld dat we nu ontvangen, kunnen we versneld deze maatregelen realiseren én maken we verschillende locaties verkeersveiliger. Naast deze maatregelen, wordt een deel van het bedrag ingezet om het gedrag van verkeersdeelnemers te verbeteren. Dit doen we in overleg met bijvoorbeeld de Verkeerswerkgroep Asten, de scholen en de politie.”

Projecten

Een deel van het geld wordt in 2021 besteed voor het verbreden van het fietspad aan de Dijkstraat. Tegelijkertijd wordt de markering en bebording bij dat fietspad aangepakt en worden er snelheidsremmende maatregelen gerealiseerd ter hoogte van de aansluiting Dijkstraat-Reeweg en de komgrens op de Dijkstraat. Met deze maatregelen verbetert de verkeersveiligheid voor fietsers op de Dijkstraat aanzienlijk.

Naast het verbreden van fietspaden, wordt de rijkssubsidie gebruikt voor de realisatie van een rotonde op de kruising Dijkstraat-Schoolstraat. De aanleg van deze rotonde is onder meer van belang om veiligere fietsroutes te maken naar de basisscholen. Daarnaast kan met de subsidie ook de nieuw te bouwen rotonde Meijelseweg-Buizerdweg een stuk veiliger worden gemaakt voor fietsers.

Ook verkeersveiligheidsmaatregelen, die onderdeel uitmaken van grotere projecten, vallen onder de subsidieregeling van Rijk en Provincie. Het gaat vooral om aanpassingen die de snelheid remmen en het oversteken makkelijker maken. Enkele voorbeelden zijn het aanleggen van een zebrapad op de Wilhelminastraat om zo een veiligere oversteek te maken op de schoolroute naar de Beatrixlaan en het veiliger inrichten van de centrumring door de aanleg van fietsstroken.