Ongelukken, files, vertragingen. Het is bijna dagelijks prijs op de A67, de N279 en de N270. Door de groeiende economie neemt het personen- en het vrachtverkeer op deze wegen bovendien toe. De huidige infrastructuur past niet meer bij het verkeer, dat er overheen rijdt. Willen we een oplossing voor het mobiliteitsprobleem in Zuidoost Brabant, dan moet er slim worden geïnvesteerd in nieuwe technieken én meer asfalt worden aangelegd.

  • Provinciale wegen en fietspaden: Het recent genomen besluit om de N279 niet te verbreden, maar enkel wat kruisingen aan te passen biedt geen oplossingen voor de bereikbaarheid van onze regio. Uitbreiding van de weg kan pas plaatsvinden in 2030. Waarom nu niet in één keer de situatie goed aanpakken? Dat scheelt geld en komt de Peelregio ten goede. De N279 moet zo snel mogelijk worden verbreed tot 2 x 2 rijbanen. Op die manier ontstaat er een volwaardig alternatief voor de A67 om vanuit onze regio Den Bosch te bereiken. Bovendien is bewezen dat provinciale wegen met een afscheiding in het midden veel verkeersveiliger zijn. Naast provinciale wegen moet de provincie ook blijven investeren in (snelle) fietspaden, zodat er geschikte alternatieven zijn voor bijvoorbeeld het woonwerkverkeer.
  • Lobby over de A67: de A67 is de verantwoordelijkheid van het Rijk, maar de provincie Noord-Brabant is een belangrijke partner en moet het ‘harder’ spelen in Den Haag. Geen genoegen meer nemen met halve oplossingen en keer op keer uitstel.  De A67 moet zo snel mogelijk worden verbreed. In de tussentijd zijn meer maatregelen nodig om de verkeersveiligheid te stimuleren: inhaalverbod voor vrachtwagens, langere in- en uitvoegstroken
  • Verkeersveiligheid: het CDA heeft een aantal jaren geleden de ambitie uitgesproken, dat er nul verkeersdoden mogen vallen in de provincie. Erg ambitieus en wellicht ook niet haalbaar, maar deze ambitie heeft er wel toe geleid, dat de provincie meer geld beschikbaar heeft gesteld voor verkeersveiligheid. Dat geld gaat ook naar gemeenten, die hier bijvoorbeeld verkeersveiligheidsprojecten op scholen van kunnen betalen. Ik wil dat de provincie hierin blijft investeren. Verkeersveiligheid is een primaire taak van provincie én gemeenten.

Openbaar vervoer: het aantal treinen tussen grote steden neemt toe en als we niet opletten gaat dat ten koste van het openbaar vervoer op het platteland. Daar is nu eenmaal minder aan te verdienen voor de vervoersbedrijven. Goed openbaar vervoer ten gunste van de economie is erg belangrijk, maar dit mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van dorpen en kleine kernen. Het huidige niveau van het openbaar moet minimaal behouden blijven, zodat er voldoende bussen rijden door onze dorpen richting de steden (om te reizen, naar school of werk te gaan). Speciale aandacht moet er ook zijn voor het treinstation in Deurne.

Dit station vervult een regionale functie. Voldoende verbindingen en mogelijke investeringen in het station zijn noodzakelijk om de dienstverlening voor de regio op orde te houden.