Het buitengebied ondergaat de komende jaren een grote verandering. Van oudsher is de agrarische sector een belangrijke economische pijler voor onze regio, maar veel agrarische bedrijven hebben geen opvolger en stoppen. Daarnaast staat de sector onder druk. Agrariers kunnen geen goede boterham verdienen. Er zijn discussies over landschap, natuur, biodiversiteit, milieu en gezondheid voor mens en dier. Voor- en tegenstanders van het debat zijn het met elkaar eens, dat er zaken moeten veranderen, maar de afgelopen jaren is het debat over het buitengebied alleen maar verstard. De provincie, de agrarische sector en belangengroepen zijn tegenover elkaar komen te staan en dat leidt niet tot oplossingen. Onze regio met zo’n uitgestrekt buitengebied is juist wel gebaat bij oplossingen.

  • Toekomstig buitengebied: als gevolg van het aantal agrarische bedrijven dat stopt, komt er veel vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Het buitengebied komt er anders uit te zien, maar hoe combineer je agrarische bedrijven met plattelandswoningen? De huidige regelgeving zit dan in de weg. De provincie kan vanuit Den Bosch niet bepalen, wat er in onze kernen en buitengebied precies nodig is. Daarom wil ik dat de provincie gemeenten stimuleert om (kleinschalige) pilots te draaien. Per regio of gebied moet naar oplossingen worden gezocht.
  • Eerlijke prijzen vormen de basis: er moeten eerlijke producten komen, die op een eerlijke manier worden geproduceerd en tegen een eerlijke prijs worden verkocht.  Een eerlijke prijs voor voedsel is de basis voor nieuwe ontwikkelingen. De provincie moet hierover in gesprek met de retailsector en streekproducten stimuleren.
  • Innovaties: de provincie beschikt door de verkoop aandelen van Essent over veel geld. Dit geld wordt ingezet voor projecten, die opnieuw geld kunnen opleveren. De agrarische sector is voor de provincie Noord-Brabant van groot economisch belang. De provincie zou dan ook Essent-geld moeten inzetten voor innovaties in de landbouw en voedselvoorziening.
  • Stalderingsregeling: de huidige regeling stelt dat je alleen een stal mag bouwen, als je oude stallen sloopt. Hier moeten uitzonderingen op mogelijk zijn, bijvoorbeeld als daardoor maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond komen.
  • Landbouwbesluit 2017: de provincie heeft in juli 2017 een besluit genomen, waarmee agrariers versneld aan milieu-eisen moeten voldoen. De ammoniekuitstoot moet al in 2022 worden verlaagd in plaats van de eerder afgesproken 2028. Dit besluit heeft veel kwaad bloed gezet bij agrariers en is voor veel bedrijven ook niet haalbaar (de investeringen kunnen niet worden terugverdiend). Met name stoppende bedrijven en jonge boeren hebben hier last van. Het CDA wil dat de provincie onderzoek doet naar de haalbaarheid en (negatieve) effecten en hier – zo nodig – ook naar handelt.