De bekendheid van Asten is onlosmakelijk verbonden met de Groote Peel en de Klokkengieterij, maar de gemeente is zoveel meer. De leefbaarheid in alle drie de kernen is goed, er is voldoende werkgelegenheid en voor zowel inwoners als toeristen is er genoeg te doen. Niet voor niets is de slogan van het dorp ‘Asten klinkt als een klok’.

Maar ook Asten kent uitdagingen voor de nabije toekomst. Denk daarbij aan de bereikbaarheid van het dorp, voldoende woningbouw (voor jongeren en ouderen) en de leefbaarheid in kleine kernen. De gemeente Asten is daarbij ook afhankelijk van medewerking van de provincie Noord-Brabant. Het is inmiddels 20 jaar geleden, dat een Astenaar in het provinciebestuur zat. Tijd voor verandering.

In de gemeente Asten komen de N279 en de A67 samen. Dat is in beginsel een positief punt: voor mensen en bedrijven is het gunstig om zich hier te vestigen. Dat stimuleert de leefbaarheid en de economie, maar bij onvoldoende maatregelen kan het ook nadelig werken: files en ongelukken. Met een bloeiende economie en meer mensen die zich hier vestigen is het van belang, dat de infrastructuur meegroeit. Dat betekent meer rijbanen op de N279 en de A67. En de oplossing ligt niet alleen in meer asfalt. De provincie moet ‘slimme’ technieken stimuleren en het openbaar vervoer in onze gemeente (met name buslijn 320) moet behouden blijven in de huidige frequentie.

Asten is een aantrekkelijke woongemeente. Dat merken we ook aan de huizenprijzen. Er zijn op dit moment te weinig woningen voor jongeren. De doorstroming op de woningmarkt moet beter. Dat kan op één manier: bouwen, bouwen en nog eens bouwen. De provincie bepaalt hoeveel woningen er per jaar gebouwd mogen worden per gemeente. Niet alle capaciteit moet naar de steden gaan. Nee, voor de leefbaarheid in onze dorpen is het nodig, dat er ook in Asten, Heusden en Ommel wordt gebouwd. Specifieke aandacht is er nodig voor woningen voor starters en senioren. Jongeren moeten – als ze dat willen – in de eigen gemeente kunnen blijven wonen. Per slot van rekening heeft de jeugd de toekomst. Voor senioren is het dan weer van belang, dat de provincie oog heeft voor de belangen van senioren: door het aanbieden van een blijverslening, het stimuleren van de bouw van aangepaste woningen.

Met het Klok en Peelmuseum heeft Asten een beeldbepalend museum binnen de gemeentegrenzen. Het museum heeft meerdere prijzen in de wacht gesleept en dat is niet voor niets. Om van het Klok en Peelmuseum blijvend een (toeristische) trekpleister te maken is provinciale steun welkom. De provincie investeert flink in de Brabantse cultuur. Dat geld moet op een goede manier worden verdeeld over provinciale en regionale musea, zodat onze provincie van Asten tot Bergen op Zoom kan laten zien wat het te bieden heeft voor inwoners en toeristen.

De toekomst van het buitengebied is wellicht het grootste vraagstuk voor gemeenten en de provincie. Het aantal agrariërs neemt de komende tien jaar sterk af, als gevolg van strengere regelgeving en een gebrek aan opvolgers. De bedrijven die overblijven hebben te maken met prijzen, die onder druk staan. Het is voor boeren lastig om een goede boterham te verdienen. Dat is niet alleen een probleem voor die agrariërs, maar het treft de hele regio. Veel mensen danken direct of indirect hun baan aan deze sector. Als bedrijven stoppen en er komen geen oplossingen voor de leegstaande panden, dan verpaupert het gebied. Tegelijkertijd is er ook de opgave aan agrariërs om mee te denken over innovaties: hoe verminderen we schadelijke uitstoot (stoffen, geur)? De voorbije jaren is het gesprek tussen de provincie en de sector gestagneerd. Dat is zonde, want alleen in samenwerking tussen de provincie, gemeente, de sector en andere belanghebbenden kunnen oplossingen slagen.

John is een erg betrokken persoon die geeft om zijn omgeving en het goede wil behouden. Als Asten hebben we er baat bij dat we met iemand kunnen schakelen in de PS. John kan die rol op zich nemen!

Als wethouder heb ik regelmatig te maken met het provinciebestuur. Als John in de PS komt hebben we korte lijntjes met Den Bosch en dat is belangrijk. Kijk maar naar de A67!

John is een goeie vent, die ook namens Heusden mooie dingen in de PS kan bereiken. John, succes!